Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 298

Szkolnym Koordynator Doradztwa Zawodowego - p. Katarzyna Porucznik.

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego (patrz pliki do pobrania)

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru  zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania

Doradztwo zawodowe rozumiane jest jako pomoc w wyborze ścieżki kształcenia oraz zawodu w formie indywidualnej i grupowej.

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Dające się zauważyć zjawiska polityczno-społeczne, tj. globalizacja, potrzeba całożyciowego uczenia się i doskonalenia, a także wszechobecne nowoczesne technologie, stały się przyczynkiem do dynamicznej zmiany rynku pracy. Jak nie trudno się domyśleć wymusiły zmianę systemu edukacji w obszarze typów szkół, przedmiotów oraz przekazywanych treści programowych. Doradztwo zawodowe jest  formą wparcia, a także inspirowania uczniów w zaplanowaniu  kariery edukacyjno-zawodowej, biorąc pod uwagę indywidualne zainteresowania, pasje, uzdolnienia, a także cechy charakteru i inne uwarunkowania. Według, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r, ogłoszono dnia 30 sierpnia 2018, obowiązuje od 1 września 2018 w sprawie doradztwa zawodowego  tematyka preorientacji zawodowej, tj. pojęcie pracy, profesji, zawodu, zainteresowań, powinna być znaleźć się już w treściach programowych  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ścieżki kształcenia 

Wraz z reformą systemu edukacji zmieniły ścieżki  kształcenia. Oto schemat obowiązujący absolwentów szkół podstawowych od 1 września 2019 roku:

Info edukacyjno-zawodowe:

 • nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • pozostali nauczyciele i wychowawcy,
 • pedagog szkolny, psycholog szkolny,
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • Ochotniczy Hufiec Pracy,
 • Urzędy Pracy,
 • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży,
 • informatory o szkołach ponadpodstawowych, np. szkołach branżowych, technikach, liceach,
 • targi edukacyjne,
 • strony internetowe poszczególnych szkół (szkoły branżowe, technika, licea, szkoły wyższe, szkoły policealne),
 • dni otwarte w szkołach,
 • strony internetowe, np. www.perspektywy.pl, edukacja.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl, doradztwo.ore.edu.pl

 

Prezentacja rok szkolny 2021/2022 - Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej (patrz pliki do pobrania)

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 - prezentacja dla klas ósmych (patrz pliki do pobrania)