Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 298

Szkolnym Koordynator Doradztwa Zawodowego - p. Katarzyna Porucznik.

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego (patrz pliki do pobrania)

W naszej szkole w latach 2021-2023 zrealizowaliśmy Projekt Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy. 

Celem Projektu było utworzenie Punktu Informacji Kariery, gdzie Doradca zawodowy udzielała porad indywidulanych dla uczniów oraz rodziców w zakresie diagnozowania zasoby ucznia tj. umiejętności, zdolności, uzdolnienia, zainteresowania, kompetencji i predyspozycji zawodowych. To również wsparcie rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko ścieżki edukacyjnej - zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 

Zapraszamy rodziców i uczniów klas 8 do śledzenia informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

W szkole realizowane są zajęcia z zakresu Doradztwa zawodowego dla klas 7 i 8.

W programie ujęte zostały cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:


W obszarze POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW UCZEŃ:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY UCZEŃ:

 • wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
 • porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
 • wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 • uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 • analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
 • wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
 • dokonuje autoprezentacji;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE UCZEŃ:

 • analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
 • analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
 • charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;
 • określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIA DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH UCZEŃ:

 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
 • określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
 • identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
 • planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

Informacja dla rodziców i uczniów klas 8 dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

 • Szczegółowy harmonogram rekrutatcji dla kandydata (patrz pliki do pobrania)
 • DNI OTWARTE Nazwa szkoły (patrz pliki do pobrania)